Na żądanie stron notariusz sporządza za wynagrodzeniem projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów, z tym że w przypadku dokonania czynności notarialnej, należność pobrana za projekt zaliczana jest na rzecz wynagrodzenia notariusza.

 


Przygotuj się do wizyty
u notariusza