Zarejestrowany w Rejestrze Spadkowym akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wydanego przez sąd powszechny, czyli urzędowo potwierdza fakt dziedziczenia przez spadkobiercę po spadkodawcy. Dokument ten nie wymaga żadnego „uprawomocnienia się”.

Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia zarówno w przypadku dziedziczenia ustawowego, jak i na podstawie testamentu (sporządzonego w formie aktu notarialnego albo własnoręcznie).

Na całość czynności dotyczących poświadczenia dziedziczenia przez notariusza składają się minimum 2 czynności:

  • sporządzenie protokołu dziedziczenia – dokumentu obejmującego wszystkie wymagane informacje dotyczące spadkodawcy i spadkobierców – ich dane, tytuł powołania, wysokość udziałów w spadku,

  • sporządzenie i rejestracja w systemie informatycznym aktu poświadczenia dziedziczenia.

Jeśli od śmierci spadkodawcy nie minęło 6 miesięcy, to niezbędne jest złożenie przez spadkobiercę oświadczenia o przyjęciu spadku (wprost albo z dobrodziejstwem inwentarza) albo o odrzuceniu spadku.

Jeżeli dziedziczenie następuje na podstawie testamentu, wymienione wyżej czynności poprzedzić musi otwarcie i ogłoszenie testamentu, którego może dokonać sąd albo notariusz sporządzając z tej czynności protokół.


Przygotuj się do wizyty
u notariusza