Akt notarialny

 • 1

  Umowy sprzedaży albo umowy darowizny

  • lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • niezabudowanej nieruchomości gruntowej
  • zabudowanej nieruchomości gruntowej
  • użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej
  • użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i wzniesionego na niej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość

  1-3 dni roboczych (od skompletowania dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego)

  poznaj koszty usługi

  Koszty

  x

  Wysokość wynagrodzenia notariusza uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i podlega ponadto opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23%.

  Na całość wynagrodzenia notariusza związanego z przygotowaniem aktu notarialnego składają się:

  Ponadto notariusz pobiera od stron należne podatki – podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn, a także opłaty sądowe od wniosku o wpis w księdze wieczystej.

  W celu obliczenia dokładnych kosztów czynności prosimy o kontakt z Kancelarią.

  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia umowy  - w wysokości, co do zasady, zależnej od podanej przez strony umowy wartości rynkowej przedmiotu czynności,
  • w przypadku, gdy dla przedmiotu umowy prowadzona jest księga wieczysta - taksa notarialna z tytułu czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego – 200,00 zł netto, 
  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia wypisów i odpisów aktu notarialnego – w wysokości 6,00 zł netto za stronę, uzależniona od liczby stron aktu notarialnego i liczby wypisów, np przy czynności mającej za przedmiot:
  • nieruchomość - będą to minimum 4 wypisy i 2 odpis, 
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – 3 wypisy i odpis,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dla którego założona jest księga wieczysta – 4 wypisy i odpis
 • 2

  Umowy przedwstępne zobowiązujące strony do zawarcia umowy przyrzeczonej

  Spośród umów przedwstępnych najczęściej sporządzane są przedwstępne umowy sprzedaży, których zawarcie w formie aktu notarialnego daje stronom możliwość wpisu do księgi wieczystej roszczenia o przeniesienie własności oraz dochodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej w postępowaniu sądowym.

  1-3 dni roboczych (od skompletowania dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego)

  poznaj koszty usługi

  Koszty

  x

  Wysokość wynagrodzenia notariusza uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i podlega ponadto opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23%.

  Na całość wynagrodzenia notariusza związanego z przygotowaniem aktu notarialnego składają się:

  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia umowy - w wysokości, co do zasady, zależnej od podanej przez strony umowy wartości rynkowej przedmiotu czynności),
  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia wypisów aktu notarialnego – w wysokości 6,00 zł netto za stronę, uzależniona od liczby stron aktu notarialnego i liczby wypisów (przeważnie są to 2 wypisy)

  W przypadku chęci ujawnienia w księdze wieczystej roszczenia przysługującego na podstawie umowy przedwstępnej koszty aktu powiększone zostają o:

  • taksę z tytułu czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego 200,00 zł netto,
  • taksę z tytułu sporządzenia wypisu przekazywanego do sądu wieczystoksięgowego,
  • opłatę sądową z tytułu wpisu roszczenia (co do zasady wynoszącej 150,00 zł)

  W celu obliczenia dokładnych kosztów czynności prosimy o kontakt z Kancelarią.

 • 3

  Umowy deweloperskie oraz umowy przeniesienia własności w wykonaniu umów deweloperskich

  Umowy deweloperskie zawierane są przez nabywcę z deweloperem w czasie trwania inwestycji budowlanej. Na ich podstawie deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku i przeniesienia własności przedmiotu umowy, to jest lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Informacja o zawarciu umowy deweloperskiej (roszczenie o przeniesienie własności) ujawniana jest w księdze wieczystej nieruchomości. Po zakończeniu budowy i uzyskaniu przez dewelopera niezbędnych dokumentów strony zawierają umowę przeniesienia własności przedmiotu umowy na nabywcę.

  1-3 dni roboczych (od skompletowania dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego)

  poznaj koszty usługi

  Koszty

  x

  Na całość wynagrodzenia notariusza związanego z przygotowaniem aktu notarialnego składają się:

  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia umowy  - w wysokości, co do zasady, zależnej od podanej przez strony umowy wartości rynkowej przedmiotu czynności,
  • taksa notarialna z tytułu czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego – 200,00 zł netto,
  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia wypisów aktu notarialnego – w wysokości 6,00 zł netto za stronę, uzależniona od liczby stron aktu notarialnego i liczby wypisów (przeważnie są to 3 wypisy)
  • opłata sądowa od wniosku o wpis roszczenia w księdze wieczystej (co do zasady wynosząca 150,00 zł)


  Co szczególnie istotne, w przypadku zawarciu umowy deweloperskiej, całkowite koszty aktu dzielone są po połowie pomiędzy nabywcę i dewelopera.    


  W celu obliczenia dokładnych kosztów czynności prosimy o kontakt z Kancelarią.

 • 4

  Umowy majątkowe małżeńskie

  Umowy majątkowe małżeńskie to umowy zmieniające ustrój majątkowy w małżeństwie. Najczęściej zawierane są umowy ustanawiające rozdzielność majątkową albo rozszerzające wspólność majątkową.

  1 dzień roboczy

  poznaj koszty usługi

  Koszty

  x

  Wysokość wynagrodzenia notariusza uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i podlega ponadto opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23%.


  Na całość wynagrodzenia notariusza związanego z przygotowaniem aktu notarialnego składają się:

  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia umowy - w maksymalnej wysokości wynoszącej 400,00 złotych netto
  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia wypisów aktu notarialnego – w wysokości 6,00 zł netto za stronę, uzależniona od liczby stron aktu notarialnego i liczby wypisów (przeważnie są to 2 wypisy, a ich łączny koszt wynosi )


  W celu obliczenia dokładnych kosztów czynności prosimy o kontakt z Kancelarią.

 • 5

  Umowy podziału majątku wspólnego

  Umowy podziału majątku wspólnego sporządzane są zarówno po rozwodzie, jak i po zawarciu przez małżonków umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową (niedopuszczalne w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej).

  1-3 dni roboczych (od skompletowania dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego)

  poznaj koszty usługi

  Koszty

  x

  Wysokość wynagrodzenia notariusza uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i podlega ponadto opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23%.

  Na całość wynagrodzenia notariusza związanego z przygotowaniem aktu notarialnego składają się:

  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia umowy - w wysokości, co do zasady, zależnej od podanej przez strony umowy wartości rynkowej przedmiotu czynności,
  • w przypadku, gdy dla przedmiotu umowy prowadzona jest księga wieczysta - taksa notarialna z tytułu czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego – 200,00 zł netto,
  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia wypisów i odpisów aktu notarialnego – w wysokości 6,00 zł netto za stronę, uzależniona od liczby stron aktu notarialnego i liczby wypisów, np. przy czynności mającej za przedmiot:
  • nieruchomość - będą to minimum 4 wypisy i 1 odpis,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – minimum 3 wypisy i odpis,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dla którego założono księgę wieczystą – minimum 4 wypisy i odpis

  Ponadto notariusz pobiera od stron także opłaty sądowe od wniosku o wpis w księdze wieczystej.

  W celu obliczenia dokładnych kosztów czynności prosimy o kontakt z Kancelarią.

 • 6

  Umowy działu spadku

  Umowy działu spadku mają na celu całkowite lub częściowe uregulowanie podziału pomiędzy spadkobierców przedmiotów majątkowych wchodzących w skład spadku. Umowa ta może być odpłatna albo nieodpłatna.

  1-3 dni roboczych (od skompletowania dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego)

  poznaj koszty usługi

  Koszty

  x

  Wysokość wynagrodzenia notariusza uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i podlega ponadto opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23%.

  Na całość wynagrodzenia notariusza związanego z przygotowaniem aktu notarialnego składają się:

  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia umowy - w wysokości, co do zasady, zależnej od podanej przez strony umowy wartości rynkowej przedmiotu czynności oraz rodzaju przedmiotu czynności,
  • w przypadku, gdy dla przedmiotu umowy prowadzona jest księga wieczysta - taksa notarialna z tytułu czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego – 200,00 zł netto,
  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia wypisów i odpisów aktu notarialnego – w wysokości 6,00 zł netto za stronę, uzależniona od liczby stron aktu notarialnego i liczby wypisów, np. przy czynności mającej za przedmiot:
   • nieruchomość - będą to minimum 4 wypisy i 2 odpis,
   • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – 3 wypisy i odpis,
   • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu z księgą wieczystą – 4 wypisy i odpis

  Ponadto notariusz pobiera od stron – w odpłatnego działu spadku -należny podatek od czynności cywilnoprawnych, a także opłaty sądowe od wniosku o wpis w księdze wieczystej.

  W celu obliczenia dokładnych kosztów czynności prosimy o kontakt z Kancelarią.

 • 7

  Umowy zniesienia współwłasności

  Zniesienie współwłasności może polegać na fizycznym podziale nieruchomości pomiędzy współwłaścicieli bądź postanowieniu, że nieruchomość przypadnie w całości jednemu z dotychczasowych współwłaścicieli.

  1-3 dni roboczych (od skompletowania dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego)

  poznaj koszty usługi

  Koszty

  x

  Wysokość wynagrodzenia notariusza uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i podlega ponadto opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23%.

  Na całość wynagrodzenia notariusza związanego z przygotowaniem aktu notarialnego składają się:

  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia umowy  - w wysokości, co do zasady, zależnej od podanej przez strony umowy wartości rynkowej przedmiotu czynności oraz rodzaju przedmiotu czynności (nieruchomość gruntowa, lokal stanowiący odrębną nieruchomość, czy też spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
  • w przypadku, gdy dla przedmiotu umowy prowadzona jest księga wieczysta - taksa notarialna z tytułu czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego – 200,00 zł netto,
  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia wypisów i odpisów aktu notarialnego – w wysokości 6,00 zł netto za stronę, uzależniona od liczby stron aktu notarialnego i liczby wypisów, np. przy czynności mającej za przedmiot:
   • nieruchomość - będą to minimum 4 wypisy i 2 odpis,
   • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – 3 wypisy i odpis,
   • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dla którego założono księgę wieczystą – 4 wypisy i odpis

  Ponadto notariusz pobiera od stron należne podatki – podatek od czynności cywilnoprawnych albo podatek od spadków i darowizn, a także opłaty sądowe od wniosku o wpis w księdze wieczystej.

  W celu obliczenia dokładnych kosztów czynności prosimy o kontakt z Kancelarią.

 • 8

  Umowy ustanowienia odrębnej własności lokali

  Umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu zawierane są pomiędzy współwłaścicielami zabudowanej nieruchomości gruntowej, polegają na wyodrębnieniu do osobnych ksiąg wieczystych samodzielnych lokali i nabyciu lokali na wyłączną własność przez dotychczasowych współwłaścicieli.

  Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu może być połączona z jednoczesną sprzedażą wyodrębnionego lokalu albo darowizną takiego lokalu.

  1-3 dni roboczych (od skompletowania dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego)

  poznaj koszty usługi

  Koszty

  x

  Wysokość wynagrodzenia notariusza uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i podlega ponadto opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23%.

  Na całość wynagrodzenia notariusza związanego z przygotowaniem aktu notarialnego składają się:

  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia umowy - w wysokości, co do zasady, zależnej od podanej przez strony umowy wartości rynkowej przedmiotu czynności
  • taksa notarialna z tytułu czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego – 200,00 zł netto,
  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia wypisów i odpisów aktu notarialnego – w wysokości 6,00 zł netto za stronę, uzależniona od liczby stron aktu notarialnego i liczby wypisów (minimum 4 wypisy i 2 odpisy)

  Ponadto notariusz pobiera od stron należne podatki – podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn, a także opłaty sądowe od wniosku o wpis w księdze wieczystej.

  W celu obliczenia dokładnych kosztów czynności prosimy o kontakt z Kancelarią.

 • 9

  Umowy zamiany

  Na podstawie umowy zamiany dokonuje się przeniesienie własności przedmiotów zamiany pomiędzy stronami umowy.

  1-3 dni roboczych (od skompletowania dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego)

  poznaj koszty usługi

  Koszty

  x

  Wysokość wynagrodzenia notariusza uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i podlega ponadto opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23%.

  Na całość wynagrodzenia notariusza związanego z przygotowaniem aktu notarialnego składają się:

  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia umowy - w wysokości, co do zasady, zależnej od podanej przez strony umowy wartości rynkowej przedmiotu czynności,
  • w przypadku, gdy dla przedmiotu umowy prowadzona jest księga wieczysta - taksa notarialna z tytułu czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego – 200,00 zł netto,
  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia wypisów i odpisów aktu notarialnego – w wysokości 6,00 zł netto za stronę, uzależniona od liczby stron aktu notarialnego i liczby wypisów (różną ze względu na rodzaj zamienianych przedmiotów umowy) oraz długości aktu, np przy czynności mającej za przedmiot:
   • nieruchomość - będą to minimum 4 wypisy i 2 odpisy,
   • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – 3 wypisy i odpis,
   • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dla którego założono księgę wieczystą – 4 wypisy i odpis

  Ponadto notariusz pobiera od podatek od czynności cywilnoprawnych, a także opłaty sądowe od wniosku o wpis w księdze wieczystej.

  W celu obliczenia dokładnych kosztów czynności prosimy o kontakt z Kancelarią.

 • 10

  Umowy o dożywocie

  Jest to umowa polegająca na przeniesieniu własności nieruchomości w zamian za zapewnienie zbywcy nieruchomości dożywotnich świadczeń określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, np. dostarczenia wyżywienia, mieszkania, ubrania, światła, opału, pomocy i pielęgnowania w chorobie. Umowa dożywocia jest czynnością odpłatną, w związku z czym opodatkowana jest tak jak sprzedaż – podatkiem od czynności cywilnoprawnych w stawce 2%.

  1-3 dni roboczych (od skompletowania dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego)

  poznaj koszty usługi

  Koszty

  x

  Wysokość wynagrodzenia notariusza uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i podlega ponadto opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23%.

  Na całość wynagrodzenia notariusza związanego z przygotowaniem aktu notarialnego składają się:

  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia umowy - w wysokości, co do zasady, zależnej od podanej przez strony umowy wartości rynkowej przedmiotu czynności,
  • taksa notarialna z tytułu czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego – 200,00 zł netto,
  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia wypisów i odpisów aktu notarialnego – w wysokości 6,00 zł netto za stronę,
  • uzależniona od liczby stron aktu notarialnego i liczby wypisów (minimum 4 wypisy i 2 odpisy)

  Ponadto notariusz pobiera od podatek od czynności cywilnoprawnych, a także opłaty sądowe od wniosku o wpis w księdze wieczystej.

  W celu obliczenia dokładnych kosztów czynności prosimy o kontakt z Kancelarią.

 • 11

  Umowy spółek i statuty spółek oraz protokoły

  1. Sporządzenie umowy spółki lub statutu spółki
  1. Protokoły obejmującej zmiany:
  • umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • statutu spółki akcyjnej,
  • statutu spółki komandytowo-akcyjnej,
  • umowy spółki komandytowej,

  w tym dokumentujące podwyższenie kapitału zakładowego (w spółce kapitałowej), wniesienie wkładu (do spółki osobowej),

  1. Protokoły dotyczące przekształceń spółki w inną spółkę.
  1. Oświadczenia:
  • o przystąpieniu do spółki z o.o. lub objęciu udziałów w tej spółce,
  • o wyrażeniu zgody na zawiązanie spółki akcyjnej oraz na brzmienie statutu i na objęcie akcji.

  1-3 dni roboczych (od skompletowania dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego)

  poznaj koszty usługi

  Koszty

  x

  Wysokość wynagrodzenia notariusza uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i podlega ponadto opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23%.

  I.Na całość wynagrodzenia notariusza związanego z przygotowaniem aktu notarialnego umowy spółki bądź statutu spółki składają się:

  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia umowy lub statutu:
   • w maksymalnej wysokości uzależnionej od wysokości wkładów wspólników albo kapitału zakładowego spółki,
  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia wypisów i odpisów aktu notarialnego – w wysokości 6,00 zł netto za stronę, uzależniona od liczby stron aktu notarialnego i liczby wypisów.

  II.Na całość wynagrodzenia notariusza związanego z przygotowaniem aktu notarialnego protokołu składają się:

  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia protokołu:
   • w maksymalnej wysokości 500,00 zł - w przypadku spółek osobowych – jawnej, partnerskiej i komandytowej,
   • w maksymalnej wysokości 750,00 zł - w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
   • w maksymalnej wysokości 1.100,00 zł - w przypadku spółki akcyjnej oraz spółki komandytowo-akcyjnej,
   • w przypadku podwyższenia wkładów wspólników albo kapitału zakładowego - zależy od wartości wnoszonych wkładów bądx kwoty, o jaka jest podwyższany kapitał zakładowy,
  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia wypisów i odpisów aktu notarialnego – w wysokości 6,00 zł netto za stronę, uzależniona od liczby stron aktu notarialnego i liczby wypisów

  Ponadto notariusz pobiera od podatek od czynności cywilnoprawnych przy protokołach obejmujących podwyższenie wkładów wspólników albo kapitału zakładowego.

  W celu obliczenia dokładnych kosztów czynności prosimy o kontakt z Kancelarią.

 • 12

  Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową

  Na przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, (wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną) składają się następujące czynności dokonywane u notariusza:    

  • sporządzenie planu przekształcenia,
  • sporządzenie oświadczenia o przekształceniu,
  • sporządzenie aktu założycielskiego spółki

  1-3 dni roboczych (od skompletowania dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego)

  poznaj koszty usługi

  Koszty

  x

  Wysokość wynagrodzenia notariusza uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i podlega ponadto opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23%.

  Na całość wynagrodzenia notariusza związanego z przygotowaniem czynności dotyczących poświadczenia dziedziczenia składają się:

  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia planu przekształcenia – 200,00 zł netto
  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia oświadczenia o przekształceniu – 200,00 zł netto
  • taksa notarialna z tytułu aktu założycielskiego spółki – w maksymalnej wysokości uzależnionej od wysokości wkładów wspólników albo kapitału zakładowego spółki,
  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia wypisów aktów notarialnych – w wysokości 6,00 zł netto za stronę, uzależniona od liczby stron aktu notarialnego i liczby wypisów

  Ponadto notariusz pobiera od podatek od czynności cywilnoprawnych, a także opłaty sądowe od wniosku o wpis w księdze wieczystej.

  W celu obliczenia dokładnych kosztów czynności prosimy o kontakt z Kancelarią.

 • 13

  Pełnomocnictwa

  Pełnomocnictwo umożliwia dokonanie czynności prawnej przez drugą osobę – pełnomocnika. Jeżeli przepisy do dokonania danej czynności wymagają zachowania szczególnej formy, to jest aktu notarialnego albo notarialnego poświadczenia własnoręczności podpisu, pełnomocnictwo winno być udzielone w tej samej formie.

  1 - 2 dni robocze

  poznaj koszty usługi

  Koszty

  x

  Wysokość wynagrodzenia notariusza uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i podlega ponadto opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23%.

  Na całość wynagrodzenia notariusza związanego z przygotowaniem aktu notarialnego składają się:

  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia pełnomocnictwa:
   • pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności –w wysokości 30 zł netto,
   • pełnomocnictwo – do dokonania więcej niż jednej czynności –w wysokości 100 zł netto,
  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia wypisów i odpisów aktu notarialnego – w wysokości 6,00 zł netto za stronę, uzależniona od liczby stron aktu notarialnego i liczby wypisów
 • 14

  Testamenty

  W testamencie wskazuje się spadkobiercę (bądź spadkobierców). Testament obejmować może ponadto zapis zwykły, polecenie, zapis windykacyjny, wydziedziczenie, podstawienie.

  1 - 2 dni robocze

  poznaj koszty usługi

  Koszty

  x

  Wysokość wynagrodzenia notariusza uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i podlega ponadto opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23%.

  Na całość wynagrodzenia notariusza związanego z przygotowaniem aktu notarialnego składają się:

  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia testamentu co do zasady wynosi 50,00 zł netto, natomiast jeśli
   • testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku (wydziedziczenie) –  taksa notarialna wynosi 150,00 zł netto;
   • testament zawierający zapis windykacyjny – taksa notarialna wynosi 200,00 zł netto;
   • akt obejmuje odwołanie testamentu –  taksa notarialna wynosi 30,00 zł netto;
  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia wypisów i odpisów aktu notarialnego – w wysokości 6,00 zł netto za stronę, uzależniona od liczby stron aktu notarialnego i liczby wypisów
 • 15

  Oświadczenia o odrzuceniu albo przyjęciu spadku

  W terminie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o powołaniu do dziedziczenia, spadek można:

  • odrzucić
  • przyjąć wprost, to jest bez ograniczenia odpowiedzialności za długi
  • przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, to jest z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkodawcy do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku.

  1 - 2 dni robocze

  poznaj koszty usługi

  Koszty

  x

  Wysokość wynagrodzenia notariusza uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i podlega ponadto opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23%.

  Na całość wynagrodzenia notariusza związanego z przygotowaniem aktu notarialnego składają się:

  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia oświadczenia - w wysokości 50,00 zł netto,
  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia wypisów aktu notarialnego – w wysokości 6,00 zł netto za stronę, uzależniona od liczby stron aktu notarialnego i liczby wypisów (minimum 2 wypisy)

  W celu obliczenia dokładnych kosztów czynności prosimy o kontakt z Kancelarią.

 • 16

  Oświadczenia o poddaniu się egzekucji

  Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego dotyczyć może:

  • obowiązku zapłaty sumy pieniężnej w umówionym terminie albo gdy zaistnieje zdarzenie, od którego uzależniona jest zapłata,
  • wydania przedmiotów umowy,
  • wydania lokalu przy zawarciu umowy najmu okazjonalnego lokalu.

    

  1-3 dni roboczych (od skompletowania dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego)

  poznaj koszty usługi

  Koszty

  x

  Wysokość wynagrodzenia notariusza uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i podlega ponadto opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23%.

  Na całość wynagrodzenia notariusza związanego z przygotowaniem aktu notarialnego składają się:

  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia oświadczenia:
   • w przypadku oświadczenie dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej- w wysokości zależnej od wysokości zobowiązania,
   • w przypadku oświadczenie dotyczącego obowiązku wydania przedmiotu- 200,00 zł netto,
   • w przypadku oświadczenie dotyczącego obowiązku lokalu przy zawarciu umowy najmu okazjonalnego lokalu - 185,00 zł netto,
  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia wypisów aktu notarialnego – w wysokości 6,00 zł netto za stronę, uzależniona od liczby stron aktu notarialnego i liczby wypisów

  W celu obliczenia dokładnych kosztów czynności prosimy o kontakt z Kancelarią.

 • 17

  Umowy i oświadczenia o ustanowieniu albo zrzeczeniu się służebności, użytkowania, hipoteki

  Umowy lub oświadczenia o ustanowieniu bądź zrzeczeniu się  powyższych praw, jeżeli są związane np. z nabyciem lub zbyciem nieruchomości mogą być zawarte w akcie notarialnym nabycia lub zbycia nieruchomości, mogą być też objęte osobnym aktem notarialnym.

  Wysokość wynagrodzenia notariusza uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i podlega ponadto opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23%.

  1-3 dni roboczych (od skompletowania dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego)

  poznaj koszty usługi

  Koszty

  x

  Wysokość wynagrodzenia notariusza uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i podlega ponadto opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23%.

  Na całość wynagrodzenia notariusza związanego z przygotowaniem aktu notarialnego składają się:

  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia oświadczenia lub umowy:
   • w przypadku ustanowienia hipoteki - w wysokości zależnej co do zasady od wysokości zabezpieczenia oraz rodzaju wierzytelności zabezpieczanej hipoteką,
   • w przypadku ustanowienia służebności albo prawa użytkowania – w wysokości zależnej od skapitalizowanej wartości ustanawianego prawa,
  • taksa notarialna z tytułu czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego – 200,00 zł netto,
  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia wypisów aktu notarialnego – w wysokości 6,00 zł netto za stronę, uzależniona od liczby stron aktu notarialnego i liczby wypisów

  Ponadto notariusz pobiera od stron należne podatki – podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn, a także opłaty sądowe od wniosku o wpis w księdze wieczystej.

  W celu obliczenia dokładnych kosztów czynności prosimy o kontakt z Kancelarią.


Sporządzenie każdego z wymienionych wyżej aktów notarialnych, wymaga uzyskania przez notariusza wielu informacji dotyczących osób biorących udział w czynności, ustalonych postanowień umowy, a ponadto w przypadku obrotu nieruchomościami bądź prawami uzyskania informacji dotyczących stanu prawnego przedmiotu umowy.

 

 

Udzielenie notariuszowi szczegółowych informacji i przedstawienie posiadanych dokumentów (np. aktów notarialnych, decyzji administracyjnych, postanowień sądu, zaświadczeń wydawanych przez organy administracji itp.) umożliwia notariuszowi określenie wymaganych do sporządzenia aktu notarialnego dokumentów, pomoc w doprecyzowaniu postanowień umowy oraz rozważenie skutków prawnych i skutków podatkowych, jakie wywoła dla stron zawarcie umowy bądź sporządzenie innego aktu notarialnego.


Przygotuj się do wizyty
u notariusza